سمینارها و همایش ها

مهارتی

دانلود گواهینامه

ایمنی و HSE

مجازی با مدرک بین المللی

هنرستان عصردانش

دوست داری چه چیزی یاد بگیری؟

دوره های آموزشی

دوره های رایگان

توانمندسازی سال ۱۳۹۹

(اتمام دوره)

توانمند سازی آبان ماه

سال ۱۳۹۸

(اتمام دوره)

توانمند سازی خرداد ماه

سال ۱۳۹۸

(اتمام دوره)

توانمندسازی اردیبهشت ماه

سال  ۱۳۹۸

(اتمام دوره)

مدیریت کسب و کار در گردشگری

(اتمام دوره)

توانمندسازی آذر ماه سال۱۳۹۸

(اتمام دوره)

توانمندسازی مهر ماه سال ۱۳۹۸

(اتمام دوره)

توانمندسازی دی ماه سال ۱۳۹۸

(اتمام دوره)