مهارتی

ایمنی و HSE

سمینارها و همایش ها

دانلود گواهینامه

مجازی با مدرک بین المللی

هنرستان عصردانش

دوست داری چه چیزی یاد بگیری؟

دوره های آموزشی

دوره های رایگان

توانمندسازی سال ۱۳۹۹

(اتمام دوره)

توانمند سازی آبان ماه

سال ۱۳۹۸

(اتمام دوره)

توانمند سازی خرداد ماه

سال ۱۳۹۸

(اتمام دوره)

توانمندسازی اردیبهشت ماه

سال  ۱۳۹۸

(اتمام دوره)

مدیریت کسب و کار در گردشگری

(اتمام دوره)

توانمندسازی آذر ماه سال۱۳۹۸

(اتمام دوره)

توانمندسازی مهر ماه سال ۱۳۹۸

(اتمام دوره)

توانمندسازی دی ماه سال ۱۳۹۸

(اتمام دوره)