دپارتمان عنوان دوره طبقه بندی دوره افراد هدف مدت ساعت
برق  حرفه:اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مهارتی – بازار عمومی ۶۴
برق  حرفه:احداث،تعمیر،سرویس ونگهداری شبکه کابل خود نگهدار مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۴
برق  حرفه:اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۰۵
برق  حرفه:برنامه ریز تعمیر ونگهداری سیستم های قدرت مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۲۲
برق  حرفه:بهره بردار شبکه توزیع برق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۰۰
برق  حرفه:بهره برداری از تجهیزات و کابل های شبکه کابل خودنگهدار مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۹
برق  حرفه:تعمیر و نگهداری شبکه فشار ضعیف هوایی کابل خود نگهدار به روش خط گرم مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۵
برق  حرفه:تعمیرکار کلیدهای فشار ضعیف(متوسط) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۱۴
برق  حرفه:دکل بند مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۶۰
برق  حرفه:دیسپاتور مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۴۳
برق  حرفه:راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور TETA مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۰
برق  حرفه:راه اندازی موتور های القایی باکنترل دورomron مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۰
برق  حرفه:رعایت ایمنی در شبکه های انتقال نیروی برق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۵
برق  حرفه:رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۰
برق  حرفه:سیم بندی سیستم دوربین مداربسته (CCTV) مهارتی عمومی ۸۸
برق  حرفه:طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی مهارتی عمومی ۴۸
برق  حرفه:طراحی سیستمهای اتصال زمین مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
برق  حرفه:فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه دور مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۹۲
برق  حرفه:فن ورز شبکه هوایی برق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۳۹
برق  حرفه:فن ورز نصب پایه به روش خط گرم مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۷۸
برق  حرفه:فن ورز پست های توزیع برق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۳۸
برق  حرفه:فن ورز پست های توزیع زمینی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۱۶
برق  حرفه:مأمور فنی خدمات مشترکین برق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۹۰
برق  حرفه:مأمور قرائت کنتور برق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۰
برق  حرفه:متصدی خدمات مشترکین برق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۹۰
برق  حرفه:مدیر فنی آسانسور مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۸
برق  حرفه:مسئول ایمنی در شبکه های توزیع برق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۹۵
برق  حرفه:مسئول کنترل شبکه های توزیع زمینی و هوایی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۳۲
برق  حرفه:مفصل بندی کابلهای برق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
برق  حرفه:مونتاژ و نصب تابلوهای توزیع فشارضعیف مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۴
برق  حرفه:مونتاژ و نصب تابلوهای فرمان موتوری مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۹۶
برق  حرفه:مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۵۲
برق  حرفه:نصاب سیستم‌های برق اضطراری و فتوولتائیک مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۱۲
برق  حرفه:نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه مهارتی عمومی ۸۸
برق  حرفه:نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۸
برق  حرفه:نصب و تعمیر درب های اتوماتیک مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۰