حرفه:اپراتور ارزیابی امنیت سیستم های قدرت      

حرفه:اپراتور بهره برداری از سیستم های قدرت   

حرفه:اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال برق   

حرفه:احداث،تعمیر،سرویس ونگهداری شبکه کابل خود نگهدار              

حرفه:برنامه ریز تعمیر ونگهداری سیستم های قدرت            

حرفه:بهره بردار شبکه توزیع برق         

حرفه:بهره برداری از تجهیزات و کابل های شبکه کابل خودنگهدار             

حرفه:بکارگیری نکات ایمنی و حفاظتی تخصصی برق         

حرفه:تعمیرکار ابزار برقی صنعتی        

حرفه:دکل بند          

حرفه:دیسپاتور        

حرفه:رعایت ایمنی در شبکه های انتقال نیروی برق             

حرفه:رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق        

حرفه:فن ورز برق فشار قوی 

حرفه:فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه دور             

حرفه:فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک         

حرفه:فن ورز خطوط زمینی برق          

حرفه:فن ورز شبکه هوایی برق             

حرفه:فن ورز لوازم اندازه گیری برق    

حرفه:فن ورز نصب پایه به روش خط گرم           

حرفه:فن ورز پست های توزیع زمینی    

حرفه:طراحی سیستمهای اتصال زمین    

حرفه:مأمور فنی خدمات مشترکین برق  

حرفه:مأمور قرائت کنتور برق

حرفه:متصدی خدمات مشترکین برق      

حرفه:نگهداری آسانسور         

حرفه:کارگر شبکه هوایی برق درجه ۱  

حرفه:مسئول ایمنی در شبکه های توزیع برق        

حرفه:مسئول کنترل شبکه های توزیع زمینی و هوایی           

حرفه:مفصل بندی کابلهای برق              

حرفه:مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق *            

حرفه:نصاب و تعمیرکار آسانسور          

حرفه:نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه      

حرفه:نصب و راه اندازی موتورهای الکتریکی AC