دپارتمان عنوان دوره طبقه بندی دوره افراد هدف مدت ساعت
گردشگری راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۸۶
گردشگری راهنمایان محلی ( بوم گردی ) مهارتی – بازار عمومی ۷۰
گردشگری مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (مدیریت فنی بند ب) مهارتی – بازار عمومی ۳۲۱
گردشگری امدادگری تورهای گردشگری مهارتی – بازار عمومی ۴۵
گردشگری راهنمایی گردشگران در مناطق دارای پوشش گیاهی ویژه مهارتی – بازار عمومی ۱۱۰
گردشگری راهنمایی گردشگران کویر و بیابان مهارتی – بازار عمومی ۷۰
گردشگری مسیر یابی مناطق گردشگری طبیعی مهارتی – بازار عمومی ۵۳
گردشگری اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی مهارتی – بازار عمومی ۶۰
گردشگری برنامه ریزی و طراحی بسته سفر مهارتی – بازار عمومی ۸۰
گردشگری عکاسی تورهای گردشگری مهارتی – بازار عمومی ۴۶
گردشگری اصول و فنون مذاکره مهارتی – بازار عمومی ۲۴
گردشگری کارآفرینی در گردشگری مهارتی – بازار عمومی ۴۳
گردشگری راهنمایان طبیعت گردی مهارتی – بازار عمومی ۳۸۰
گردشگری آشپزی عمومی مهارتی – بازار عمومی  
گردشگری آشپزی تخصصی مهارتی – بازار عمومی  
گردشگری شیرینی پزی (قنادی تخصصی) مهارتی – بازار عمومی  
گردشگری مدیریت عمومی هتل مهارتی – بازار عمومی  
گردشگری مدیریت تخصصی هتل مهارتی – بازار عمومی  
گردشگری ژئوتوریسم(زمین گردشگری) مهارتی – بازار عمومی ۱۵۵
گردشگری راهنمایان فرهنگی داخلی مهارتی – بازار عمومی ۲۲۶
گردشگری راهنمایان فرهنگی بین المللی مهارتی – بازار عمومی  
گردشگری راهنمایان زمین گردشگری داخلی مهارتی – بازار عمومی ۳۶۸
گردشگری راهنمایان زمین گردشگری بین المللی مهارتی – بازار عمومی