کارآفرینی در گردشگری
امدادگری تورهای گردشگری
برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتی)
برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه)
برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پیشرفته)
راهنمایی گردشگران در مناطق دارای پوشش گیاهی ویژه
راهنمایی گردشگران کویر و بیابان
راهنمایی زائرین شهرهای مذهبی ایران(مشهد- قم- شیراز)
برگزاری و اجرای اردو(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش)
مدیریت و برنامه ریزی در اردو(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش)
برگزاری اردوی آموزشی
مسیر یابی مناطق گردشگری طبیعی
اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی
برنامه ریزی و طراحی بسته سفر
عکاسی تورهای گردشگری
اصول و فنون مذاکره
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (مدیریت فنی بند ب)
راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
راهنمایان طبیعت گردی
آشپزی عمومی
آشپزی تخصصی
شیرینی پزی (قنادی تخصصی)
مدیریت عمومی هتل
مدیریت تخصصی هتل
ژئوتوریسم(زمین گردشگری)
راهنمایان فرهنگی داخلی
راهنمایان فرهنگی بین المللی
راهنمایان بوم گردشگری داخلی
راهنمایان بوم گردشگری بین المللی
راهنمایان زمین گردشگری داخلی
راهنمایان زمین گردشگری بین المللی