دپارتمان عنوان دوره طبقه بندی دوره افراد هدف مدت ساعت
اموراداری  اداره امور دفتری مهارتی کلیه واحدهای اداری ۲۰
اموراداری  ارتباطات سازمانی مدیریتی کلیه واحدهای اداری ۶۴
اموراداری  حرفه:توانمند سازی کارکنان مدیریتی کلیه واحدهای اداری ۴۰
اموراداری  حرفه:رعایت آداب پذیرایی در مراسمهای رسمی مهارتی کلیه واحدهای اداری ۱۶
اموراداری  حرفه:مدیریت تغییر و تحول سازمانی مدیریتی کلیه واحدهای اداری ۴۰
اموراداری  حرفه:مدیریت رفتار سازمانی مدیریتی کلیه واحدهای اداری ۶۰
اموراداری  حرفه:مدیریت ساخته ها مدیریتی کلیه واحدهای اداری ۱۱۱
اموراداری  حرفه:مدیریت شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی مدیریتی کلیه واحدهای اداری ۳۶
اموراداری  حرفه:مدیریت عالی CEO مدیریتی کلیه واحدهای اداری ۷۰
اموراداری  حرفه:مدیریت عمومی مدیریتی کلیه واحدهای اداری ۴۸
اموراداری  حرفه:پیشخدمت اداری مهارتی کلیه واحدهای اداری ۱۱۲
اموراداری  حرفه:پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها مهارتی کلیه واحدهای اداری ۶۰
اموراداری  حرفه:کارمند امور اداری مهارتی کلیه واحدهای اداری ۳۵۰