دپارتمان عنوان دوره طبقه بندی دوره افراد هدف مدت ساعت
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:آزمایش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی (UT) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۸۴
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۲۰
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:آزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۰۰
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:آزمایش قطعات صنعتی با پرتونگاری (RT) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۳۲
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:ازمایشگر قطعات صنعتی با امواج فراصوتی (UT) * مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:ازمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT) * مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:ازمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT) * مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:بازرس فنی جوش مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۰۶
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمیTVTO VT LEVEL II مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۱۰
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:بازرسی مخازن تحت فشار (در دوره بهره برداری) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۲۰
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:بازرسی جوش ریل های راه آهن مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۶۸
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:تفیسر فیلم های رادیوگرافی صنعتی(RTI) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۲۷
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:جوشکار زیر پودری مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۸۰
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:جوشکار قطعات فولادی(کم کربن)با فرآیند TIG مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۸۳
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:جوشکار قطعات فولادی (کربنی ) با فرایند MAG مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰۷
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:جوشکار لوله های فولادی با فرایندSMAW مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۹۵
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:جوشکار کاربید ( صنایع ) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۳۱
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:جوشکار گاز محافظ ارگون مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۶۰
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:جوشکارمخازن فولادی با فرایند SMAW مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۰۵
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:راه اندازی دستگاه جوشکاری مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:مونتاژقطعات مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:کارور برشکاری و جوشکاری لیزری مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۲۷
جوشکاری و بازرسی جوش  حرفه:کارگر نقطه جوشکاری ثابت مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۷۴