آزمایش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی (UT)
آزمایش قطعات صنعتی با جریان گردابی (ET)
آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT)
آزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT)
آزمایش قطعات صنعتی با پرتونگاری (RT)
تفیسر فیلم های رادیوگرافی صنعتی(RTI)
ممیزی سیستم مدیریت کیفیت جوشکاری(بر اساس استانداردهای سری ایران ایزو۳۸۳۴)
بازرسی مخازن تحت فشار (در دوره بهره برداری)
آماده سازی قطعات برای جوشکاری
برش قطعات
مونتاژقطعات
راه اندازی دستگاه جوشکاری
جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E1
جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2
جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E3
برآوردهزینه فرآیندجوشکاری SMAW
آزمایش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی (UT)
آزمایش قطعات صنعتی با جریان گردابی (ET)
آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT)