دپارتمان عنوان دوره طبقه بندی دوره افراد هدف مدت ساعت
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:ابزار دقیق کار مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۵۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:ابزار دقیق کار پروژه مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۰۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:اتوماسیون کار صنعتی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۱۱
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:اتوماسیون کار صنعتی Delta مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۳۶
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:برنامه نویسی plc با نرم افزار SimuPLC مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۲
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:برنامه نویسی و پیکر بندی شبکه اترنت مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:برنامه نویسی PLC-S7-400 مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:برنامه نویسی PLC LS با دستورات پایه مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۴
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:برنامه نویسی PLC Delta با دستورات پایه مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۴
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:برنامه نویسی PLC Delta با دستورات پیشرفته مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۴
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:برنامه نویسی PLC FATEK با دستورات پایه مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۴
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:برنامه نویسی PLC FATEK با دستورات پیشرفته مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۴
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:برنامه نویسی PLC KINCO مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۲
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:برنامه نویسی PLC S7-300 با دستورات پیشرفته مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۴
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:برنامه نویسی PLC-S7-200 با دستورات پایه مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۴
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:برنامه نویسی به زبان S7-Graph مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۸
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:تعمیرکار ابزار دقیق * مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:تولید هوا و کنترل سیلندرها مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۵
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:راه اندازی شبکه صنعتی AS-INTERFACE مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۷۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:راه اندازی شبکه صنعتی PROFIBUS مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:راه اندازی شبکه های ارتباطی BECKHOFF‍‍‍‍‍ مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۲
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:راه اندازی سیستم کنترل هوشمند هواساز‍‍‍‍‍ مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۷
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:راه اندازی موتور و درایو servo Delta مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۸
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:راه اندازی موتور و درایو servo FATEK مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۸
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:راه اندازی موتورها و درایوهای STEP KINCO,SERVO KINCO مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۲
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:سرویس و نگهداری هواپیما مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۲۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:شبیه سازی سیستم های اتوماسیون صنعتی با نرم افزار SIMIT مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۱
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:طراح کنترلر‘اینترفیس و مدارات پردازشی با FPGA مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۳۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده ARM مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۰۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۷۲
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:طراحی و مونیتورینگ صنعتی با استفاده از نرم افزار GENIEDAQ مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۹۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده AVR مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:طراحی و شبیه سازی مدارات الکتروپنوماتیک با نرم افزارFESTO FluidSIM مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۵
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:طراحی کنترلر PID با الگوریتم های هوشمند مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۸
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کار با نرم افزار CITECT HMI – SCADA مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۱
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کار با نرم افزار PCS7 مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کار با نرم افزار PSIM مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۷
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کنترل و مانیتورینگ صنعتی بانرم­ افزار Proficy HMI/SCADA مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:مانیتورینگ وراه اندازی پنلهای صنعتی بانرم افزار protool مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۱
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:مانیتورینگ با BECKHOFF مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۲
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:مانیتورینگ با HMI Delta مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۸
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:مانیتورینگ با HMI FATEK مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۸
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:مانیتورینگ با WINCC مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۹۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:مانیتورینگ با نرم افزار WinCC Flexible مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۴
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:مسوول کالیبراسیون مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۴۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:هیدرولیک کار صنعتی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۶۴
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:پنوماتیک کار صنعتی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۱۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کار با ابزار دقیق پیشرفته مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کار با درایورهای صنعتی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کار با شبکه صنعتی MODBUS FATEK مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۲
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کار با نرم افزار LABVIEW مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۹۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کارور PLC مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۱۲
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کارور PLC درجه ۱ مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۷۲
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کارورAUTOMATION STUDIO(هیدرولیک,پنوماتیک) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۷۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کالیبراسیون ابزاردقیق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کنترل ­و نظارت بر طرح و تجهیزات با نرم­ افزارCitect HMI/SCADA مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۷۳
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کنترل الکتروپنوماتیکی به کمک رله و سنسور مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۱۹
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کنترل دور موتورهای الکتریکیAC با Drive Delta مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۸
کنترل و ابزار دقیق  حرفه:کنترل سیستم های هوشمند با استفاده از کنترل تطبیقی و کنترل بهینه مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۲
کنترل و ابزار دقیق دوره درایو های صنعتی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره HMIو مونیتورینگ مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دورهPLC مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره ابزار دقیق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره اشنایی با سنسور ها مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره مدارات فرمان مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دورهPlcلوگو مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره برنامه نویسی به زبان گراف مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره ابزار دقیق پیشرفته مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره ابزار دقیق پروژه مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره E_PLAN مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره AUTOCSDEKECTEICAL مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره منتاژ کار تابلو برق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره آشنایی با کالیبراسیون مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره شبکه های صنعتی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره شبکه های مد باس مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره های جامع PLCدلتا مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره های جامعPLC FATEK مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره سویج راه اندازی زنراتورها مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره دوربین مدار بسته مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره در های کنترلی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره اطفاء حریق مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط  
کنترل و ابزار دقیق دوره تعمیر برد های الکترونیکی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط