دپارتمان عنوان دوره طبقه بندی دوره افراد هدف مدت ساعت
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:اجرای سیستم های حفاظت از سقوط در احداث سیستمهای فتوولتائیک خانگی و صنعتی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۲۰
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:بازرس کنترل کیفیت قطعات مکانیکی توربین بادی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۸۰
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:بهره بردار و نگهدار سیستم های فتوولتائیک خانگی و صنعتی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۵۰
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:طراح سیستم های سوخت رسانی پیل سوختی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۱۸
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:طراح قطعات استک و صفحات اتصال دهنده پیل سوختی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۲۵
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:طراح نیروگاه خورشیدی (فتوولتائیک) متصل به شبکه مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۲۰
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:طراح واحد اتصالات الکتریکی و سامانه DC/ACپیل سوختی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۱۳
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:طراحی و اجرای سیستم های پمپاژ آب خورشیدی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:کاربر بهره بردار و نگهدار نیروگاه فتوولتائیک مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۳۷
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های الکتریکی استحصال بیوگاز مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۳۴
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:متصدی تعمیر و نگهداری سیستم های مکانیکی استحصال بیوگاز مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۵۰
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:متصدی تعمیر و نگهداری پمپ حرارتی زمین گرمایی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۹۵
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:متصدی جمع آوری ‘کنترل‘بازچرخش وتصفیه شیرآبه در دفنگاه­های زباله شهری مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۴۵
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:متصدی سیستم زباله سوز نیروگاهی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۷۱
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:متصدی کنترل کیفی دفن زباله مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۹۴
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:متصدی کنترل کیفی سیستم پالایش پسماند و گازهای آلاینده خروجی سیستم زباله سوز مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۹۴
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:متصدی گروتینگ چاه های پمپ حرارتی زمین گرمایی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۱۸
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:مدیر تامین و کنترل مواد در ساخت پیل سوختی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۲۰
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:مدیر راهبری نیروگاه های زیست توده مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۵۳
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:مدیریت بهینه توان در سیستم هیبریدی تولید توان الکتریکی PV/FC/Wind/Battery مجزا از شبکه قدرت مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۲۵
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:مشاور انرژی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۹۰
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:نصاب آینه های نیروگاه های حرارتی خورشیدی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۵۳
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  حرفه:ژئوشیمیست منابع انرژی زمین گرمایی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۱۲