دپارتمان عنوان دوره طبقه بندی دوره افراد هدف مدت ساعت
مدیریت صنایع  حرفه: بازنگری طرح ها مهارتی – بازار کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۰۰
مدیریت صنایع  حرفه: برنامه ریزی پروژه مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۹۴
مدیریت صنایع  حرفه:DOE مهارتی – بازار کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۰
مدیریت صنایع  حرفه:ارزیاب و تحلیلگر هزینه های کیفیت (COQ) مهارتی – بازار کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۶۰
مدیریت صنایع  حرفه:ارزیابی اثربخشی تجهیزات OEE مهارتی – بازار کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۴
مدیریت صنایع  حرفه:ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی(OPM3) مهارتی – بازار کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۵
مدیریت صنایع  حرفه:ارزیابی طرح های توجیهی فنی – اقتصادی – مالی مهارتی – بازار کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۷۸
مدیریت صنایع  حرفه:ارزیابی عملکرد بر اساس مدل BSC مهارتی – بازار کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
مدیریت صنایع  حرفه:انتقال تکنولوژی در بنگاه صنعتی مهارتی – بازار کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۶
مدیریت صنایع  حرفه:آمادگی ورود به بازار کار مهارتی – بازار کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۱۷
مدیریت صنایع  حرفه:برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP (Microsoft Project) مهارتی – بازار کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۰
مدیریت صنایع  حرفه:برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۷
مدیریت صنایع  حرفه:برنامه ریزی تولید مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۹۷
مدیریت صنایع  حرفه:برنامه ریزی ماشین آلات مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۹۱
مدیریت صنایع  حرفه:بهینه سازی فرایندهای تولید در صنعت مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۲
مدیریت صنایع  حرفه:پیاده سازی سیستم تولید ناب مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۶
مدیریت صنایع  حرفه:پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۷۵
مدیریت صنایع  حرفه:پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برمبنای استاندارد۱۸۰۰۱ ohsas مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۴
مدیریت صنایع  حرفه:پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی(ems)برمبنای استاندارد۱۴۰۰۱iso مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۷۰
مدیریت صنایع  حرفه:تجزیه وتحلیل داده به روش یاد گیری ماشین مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۷۰
مدیریت صنایع  حرفه:تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۸
مدیریت صنایع  حرفه:تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۵
مدیریت صنایع  حرفه:تحقیق در عملیات با نرم افزار WIN QSB مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۷
مدیریت صنایع  حرفه:تحلیل گر سیستم مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۳۵
مدیریت صنایع  حرفه:تصمیم گیری به روش ELECTRE I مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۴
مدیریت صنایع  حرفه:تصمیم گیری به روش AHP مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۸
مدیریت صنایع  حرفه:تصمیم گیری به روش TOPSIS مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۳
مدیریت صنایع  حرفه:تفکر سیستمی در سازمان ها مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۰
مدیریت صنایع  حرفه:تهیه و تدوین طرح کسب و کار مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۰
مدیریت صنایع  حرفه:تهیه برنامه استراتژیک مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
مدیریت صنایع  حرفه:خطا ناپذیر ساختن سیستم به روش پوکایوکه (Poka Yoke) مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۵
مدیریت صنایع  حرفه:داده کاوی با نرم افزار Weka مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۱۰
مدیریت صنایع  حرفه:داده کاوی و کشف دانش با استفاده از نرم افزار SPSS Modeler مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۷۵
مدیریت صنایع  حرفه:زمان سنج مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۰۰
مدیریت صنایع  حرفه:سرپرست انبار عمومی مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۲۰
مدیریت صنایع  حرفه:سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۶۰
مدیریت صنایع  حرفه:سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۹۰
مدیریت صنایع  حرفه:سرپرستی تولید مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۰۰
مدیریت صنایع  حرفه:سرممیزی داخلی مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۲
مدیریت صنایع  حرفه:شبیه سازی سیستم با نرم افزار ARENA مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۴
مدیریت صنایع  حرفه:شبیه سازی سیستم با نرم افزار SIMUL8 مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۵
مدیریت صنایع  حرفه:شش سیگما مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۵
مدیریت صنایع  حرفه:طراحی کارخانه مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۴
مدیریت صنایع  حرفه:طراحی و بهبود محصولات به روش QFD مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۰
مدیریت صنایع  حرفه:طراحی سیستم یکپارچه مدیریت(IMS) مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۹۰
مدیریت صنایع  حرفه:طرح ریزی سیستم ERP مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۰
مدیریت صنایع  حرفه:فن ورز تضمین کیفیت مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۷۰
مدیریت صنایع  حرفه:کارشناس تضمین کیفیت مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۵۴
مدیریت صنایع  حرفه:کنترلر کیفیت مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۵۰
مدیریت صنایع  حرفه:کاربرد نرم افزار آماری Minitab در کنترل فرایند آماری مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۵
مدیریت صنایع  حرفه:کارشناس پایش فرآیندها مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۱۰
مدیریت صنایع  حرفه:کنترل فرآیند آماری (SPC) مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
مدیریت صنایع  حرفه:مدیر امور مهندسی و تعمیرات مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۱۰
مدیریت صنایع  حرفه:مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۳۰
مدیریت صنایع  حرفه:مدیر ساخت قطعات خارج از کارخانه مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۹۵
مدیریت صنایع  حرفه:مدیر مهندسی تولید مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۳۲
مدیریت صنایع  حرفه:مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۶
مدیریت صنایع  حرفه:مدیریت بحران مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۰
مدیریت صنایع  حرفه:مدیریت پروژه بر اساس الگوی pmbok مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۲
مدیریت صنایع  حرفه:مدیریت زنجیره تامین SCM مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۷۵
مدیریت صنایع  حرفه:مدیر تضمین کیفیت مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۱۱
مدیریت صنایع  حرفه:مدیر تولید مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۰۵
مدیریت صنایع  حرفه:مدیر ممیز داخلی مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۹۴
مدیریت صنایع  حرفه:مدیریت فرآیندهای ویژه تولید مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۹۸
مدیریت صنایع  حرفه:مدیریت بهره وری مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۵
مدیریت صنایع  حرفه:مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ICB مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
مدیریت صنایع  حرفه:مدیریت تولید و عملیات مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۰
مدیریت صنایع  حرفه:مدیریت ریسک با نرم افزار PROJECT RISK MANAGEMENT SOFTWARE مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۵
مدیریت صنایع  حرفه:مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA ENTERPRISE مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۰
مدیریت صنایع  حرفه:مسئول بسته بندی مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۸
مدیریت صنایع  حرفه:مسئول کنترل پروژه مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۱۴
مدیریت صنایع  حرفه:معاون تحقیقات و توسعه مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۳۹
مدیریت صنایع  حرفه:ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۳۰
مدیریت صنایع  حرفه:ممیزی سیستم های مدیریتی بر اساس ۲۰۱۱-۱۹۰۱۱ ISO مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۵۰
مدیریت صنایع  حرفه:مهندسی صنایع و سیستم مدیریتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۴۳۲