ردیف

عنوان دوره

طبقه بندی دوره

نوع دوره (افراد هدف)

مدت به ساعت

۱

کارآفرینی

کارآفرینی

متقاضیان سرمایه گذاری در
شهرک ها و نواحی صنعتی

۴۸

 

آشنایی با قوانین کار و مقررات تامین اجتماعی

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۲

آشنایی با عوامل زیان آور در محیط کار بر اساس استاندارد OHSAS 18002:2008

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۳

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد : OHSAS 18001
۲۰۰۷

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۴

مدیریت عملکرد منابع انسانی (ویژه فعالیت های تولیدی و صنعتی)

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۱۶

۵

تکنیک های افزایش بهره وری

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۶

تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO / FDIS 50001 : 2011

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۱۶

۷

مدیریت انتقال تکنولوژی

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۸

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت جوش بر اساس استاندارد ISO 3834 : 2005

مهارتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۱۶

۹

تشریح الزامات صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO /IEC 17025:2005

مهارتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۱۶

۱۰

آشنایی با عوامل زیان آور در محیط کار بر اساس استاندارد OHSAS 18002:2008

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۱۱

آشنایی با قوانین کار و مقررات تامین اجتماعی

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۱۲

آشنایی با تزریق پلاستیک

مهارتی

تعاونی پلاستیک

۴۰

۱۳

اصول و فنون مذاکره

مهارت – بازار

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۱۴

مدلسازی با Catia

مهارتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۴۰

۱۵

کایزن عملیاتی

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۱۶

سمینار اصول ممیزی انرژی

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۱۷

قراردادهای پیمانکاری و بررسی روابط بین کارفرما و پیمانکار

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۱۶

۱۸

مدیریت مصرف انرژی در صنایع کوچک و متوسط

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۱۹

تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO /FDIS 50001:2011

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۱۶

۲۰

مدیریت ریسک عمومی مبتنی بر استاندارد ISO 31000:2009

مهارت –  بازار

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۱۶

۲۱

مدیریت انتقال تکنولوژی

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۲۲

تامین منایع مالی از بانک های خصوصی داخلی

مهارت –  بازار

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۲۳

سمینار تولید ملی با رویکرد خوشه های کسب و کار

مهارت –  بازار

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۲۴

آشنایی با مباحث بازاریابی و صادرات

مهارت –  بازار

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۴

۲۵

طرح ریزی کسب و کار ( )BPبا تاکید بر مباحث بازار و مالی

مهارت –  بازار

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۳۲

۲۶

آشنایی با شبکه های توسعه ای

مهارت –  بازار

صنایع ریلی

۸

۲۷

فرآیند گالوانیزه گرم

مهارتی

گالوانیزه کاران

۱۰۰

۲۸

ایمنی و اطفاء حریق

مهارتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۲۹

کارگاه روش های تعمیر و نگهداری خط تولید عایق های رطوبتی

مهارتی

خوشه عایق های رطوبتی

۸

۳۰

کارگاه بررسی و تحلیل پلیمرهای مصرفی و استانداردهای ملی در تولید عایق های رطوبتی

مهارتی

خوشه عایق های رطوبتی

۸

۳۱

آشنایی با قوانین کار و مقررات تامین اجتماعی

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۳۲

آشنایی با قوانین تعزیرات حکومتی در حوزه امور بازرگانی

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۳۳

آشنایی با عوامل زیان آور در محیط کار بر اساس استاندارد OHSAS 18002: 2008

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۳۴

تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۱۶

۳۵

قراردادهای پیمانکاری و بررسی روابط بین کارفرما و پیمانکار

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۱۶

۳۶

تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO / FDIS 50001 : 2011

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۱۶

۳۷

کارگاه شناسایی و کابرد عایقهای نسل جدید و کالاهای جانشین به همراه فناوری تولیدی

مدیریتی

خوشه عایق های رطوبتی

۸

۳۸

مدیریت مصرف انرژی در صنایع کوچک و متوسط

مدیریتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۸

۳۹

اصول و مبانی بکسل اندازی با جرثقیل

مهارتی

کلیه واحدهای صنعتی مرتبط

۱۶

۴۰

کارگاه برندسازی و بررسی برندهای سنگ دنیا

مهارت – بازار

 

۸

۴۱

آموزش بازاریابی آنتیک و احجام

مهارت – بازار

 

۸

۴۲

همایش شبکه سازی صنعتی و تجاری با رویکرد بازاریابی

مدیریتی

 

۸