دپارتمان عنوان دوره طبقه بندی دوره افراد هدف مدت ساعت
پتروشیمی  حرفه:اپراتور ایستگاه کمپرس گاز مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۶۰
پتروشیمی  حرفه:اپراتور سیستم گاز مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۰۰
پتروشیمی  حرفه:بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی و انرژی مصرفی با نرم افزار ASPEN_Pinch مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
پتروشیمی  حرفه:طراح مخازن گازی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۱۳
پتروشیمی  حرفه:طراحی مبدل های حرارتی صنعتی با نرم افزار ASPEN B- JAC مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
پتروشیمی  حرفه:طراحی و آنالیز مخازن ذخیره نفت با نرم افزار TANK مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۰
پتروشیمی  حرفه:لوله کشی لوله های پلیمری در صنعت نفت مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۲۰
پتروشیمی  حرفه:متصدی حفاظت از تاسیسات گازی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۷۸
پتروشیمی  حرفه:نصاب تجهیزات پالایشگاهی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۲۰