ردیف

نام داوطلب

کد ملی

 نام حرفه

تاریخ آزمون عملی

۱

ابراهیم گرگیچ فعال

۳۶۱۱۰۶۷۸۵۷

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۲

ابراهیم گرگیچ فعال

۳۶۱۱۰۶۷۸۵۷

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۳

ابوالفضل پیران

۳۶۱۰۹۳۸۸۲۱

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۴

ابوالفضل پیران

۳۶۱۰۹۳۸۸۲۱

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۵

ابوالفضل سراوانی

۳۶۱۱۰۹۷۵۳۵

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۶

ابوالفضل عابدی

۳۶۶۰۶۷۷۷۹۵

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۷

اسماعیل ریکی

۳۷۱۰۲۱۹۴۴۲

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۸

اسماعیل ریکی

۳۷۱۰۲۱۹۴۴۲

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۹

اسماعیل سارانی

۳۶۶۰۷۵۴۳۰۷

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۰

اسماعیل سارانی

۳۶۶۰۷۵۴۳۰۷

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۱

اسماعیل شاق زائی

۳۶۱۰۸۲۳۸۲۸

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۲

اسماعیل شاق زائی

۳۶۱۰۸۲۳۸۲۸

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۳

الیاس گرگیج فعال

۳۶۴۰۵۳۶۳۹۸

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۴

الیاس گرگیج فعال

۳۶۴۰۵۳۶۳۹۸

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۵

امین غنی باتدبیر

۳۶۶۰۷۰۲۴۱۲

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۶

امین غنی باتدبیر

۳۶۶۰۷۰۲۴۱۲

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۷

بهزاد بومدی میری

۳۶۶۰۷۵۰۸۱۶

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۸

بهمن ناروئی

۳۶۱۱۱۰۶۲۴۰

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۹

بهمن ناروئی

۳۶۱۱۱۰۶۲۴۰

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۲۰

حامد بامدی

۳۶۱۰۸۲۱۲۲۱

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۲۱

حسین حسابی مقدم

۳۶۱۰۱۴۳۴۳۶

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۲۲

حسین خسروی

۵۲۳۰۰۹۳۵۲۸

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۲۳

حسین خسروی

۵۲۳۰۰۹۳۵۲۸

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۲۴

حسین دریانوش براهوئی

۳۷۱۰۳۳۵۰۸۶

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۲۵

حسین شیخ ویسی

۵۳۳۰۱۴۳۱۱۱

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۲۶

حسینعلی صولتی

۶۱۱۰۱۵۲۶۸۴

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۲۷

حسینعلی صولتی

۶۱۱۰۱۵۲۶۸۴

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۲۸

حسینعلی کریمیان

۳۶۶۰۵۹۴۰۹۱

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۲۹

حمزه جمالزهی

۳۷۱۰۲۳۸۵۷۹

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۳۰

حمزه جمالزهی

۳۷۱۰۲۳۸۵۷۹

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۳۱

حمید ناروئی ثمره

۵۳۳۰۱۲۳۳۲۱

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۳۲

حمید ناروئی ثمره

۵۳۳۰۱۲۳۳۲۱

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۳۳

حیدر خائف زاده

۳۶۶۰۵۴۸۸۸۱

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۳۴

حیدر خائف زاده

۳۶۶۰۵۴۸۸۸۱

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۳۵

رضا خاکسفیدی

۳۶۶۰۷۶۶۳۹۹

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۳۶

رضا خاکسفیدی

۳۶۶۰۷۶۶۳۹۹

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۳۷

رضا گنجعلی

۳۶۶۰۷۰۴۳۱۸

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۳۸

رضا گنجعلی

۳۶۶۰۷۰۴۳۱۸

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۳۹

رضا ملاشاهی

۵۳۳۰۱۶۵۱۳۱

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۴۰

زبیر هاشم زهی

۳۷۱۰۱۸۹۲۷۶

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۴۱

زبیر هاشم زهی

۳۷۱۰۱۸۹۲۷۶

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۴۲

سعید نظری جهان تیغی

۳۶۶۰۵۲۴۰۹۳

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۴۳

عادل کرد

۳۷۱۰۳۱۰۲۲۹

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۴۴

عباس وصولیان

۵۳۳۰۱۵۳۶۹۷

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۴۵

عباس وصولیان

۵۳۳۰۱۵۳۶۹۷

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۴۶

عباسعلی دادشی پورکرباسکی

۲۱۱۰۸۰۳۴۱۱

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۴۷

عبدالباسط ایرندگانی

۳۷۱۰۲۸۰۷۹۶

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۴۸

عبدالباسط ایرندگانی

۳۷۱۰۲۸۰۷۹۶

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۴۹

عثمان کردتنها

۶۱۱۰۰۷۸۲۹۸

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۵۰

علی اکبر کریم کشته

۳۶۶۰۶۰۹۴۲۰

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۵۱

علی اکبر گلوی

۳۶۶۰۶۵۴۳۰۲

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۵۲

علی خمکی

۳۶۱۱۲۸۰۵۹۳

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۵۳

علی خمکی

۳۶۱۱۲۸۰۵۹۳

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۵۴

علی کیخا

۳۶۱۱۳۲۰۹۹۴

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۵۵

علی کیخا

۳۶۱۱۳۲۰۹۹۴

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۵۶

علیرضا راهدار

۳۶۶۰۸۶۱۸۳۹

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۵۷

علیرضا میری

۳۶۶۰۷۹۲۵۹۴

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۵۸

علیرضا یادگاری

۵۳۳۰۰۷۱۳۷۲

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۵۹

علیرضا یادگاری

۵۳۳۰۰۷۱۳۷۲

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۶۰

عیسی نوری

۳۶۶۰۷۳۱۴۶۳

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۶۱

فرهاد میر

۵۳۳۰۱۲۰۱۷۹

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۶۲

کامران کریمی دهنو

۳۶۱۱۱۶۲۱۴۰

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۶۳

مجتبی محمدیان

۳۶۱۱۰۶۶۷۳۷

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۶۴

مجتبی نیکفرجام نوری

۳۶۶۰۸۵۳۸۵۲

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۶۵

محمد اقبال آزادی

۳۷۱۰۳۹۸۰۷۱

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۶۶

محمد امین سالارزئی

۳۶۶۰۸۹۴۴۵۱

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۶۷

محمد بختیاری

۵۳۳۰۱۲۲۱۰۴

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۶۸

محمد بختیاری

۵۳۳۰۱۲۲۱۰۴

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۶۹

محمد حسنعلی زاده

۳۶۱۱۱۴۲۳۳۶

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۷۰

محمد حسنعلی زاده

۳۶۱۱۱۴۲۳۳۶

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۷۱

محمد خسروی

۳۶۶۰۷۵۲۴۳۶

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۷۲

محمد خسروی

۳۶۶۰۷۵۲۴۳۶

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۷۳

محمد خواجه علی

۳۶۱۱۱۲۱۸۹۴

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۷۴

محمد شهمرادزاده فهرجی

۳۷۱۰۲۳۵۹۷۹

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۷۵

محمد شهمرادزاده فهرجی

۳۷۱۰۲۳۵۹۷۹

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۷۶

محمد گل گرگیچ

۳۷۱۰۳۲۶۲۴۹

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۷۷

محمد گل گرگیچ

۳۷۱۰۳۲۶۲۴۹

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۷۸

محمد میربهاءالدین

۳۶۱۱۱۵۶۶۳۹

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۷۹

محمدرسول گرگانی بنجار

۳۶۱۱۰۷۲۹۳۱

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۸۰

محمدرضا بولاقی

۳۶۶۰۵۸۰۷۹۱

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۸۱

محمدرضا بولاقی

۳۶۶۰۵۸۰۷۹۱

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۸۲

محمود ریگی لادز

۶۱۱۰۱۰۸۴۰۵

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۸۳

مصطفی ظل حق

۳۶۶۰۶۹۳۵۲۹

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۸۴

مصطفی ظل حق

۳۶۶۰۶۹۳۵۲۹

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۸۵

مهدی شهنوازی

۳۶۱۰۹۹۵۵۹۹

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۸۶

مهدی شهنوازی

۳۶۱۰۹۹۵۵۹۹

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۸۷

مهدی شهنوازی

۳۷۱۰۲۴۵۳۰۳

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۸۸

مهدی کوهبان گروکی

۳۷۱۰۳۰۸۱۷۸

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۸۹

مهدی کوهبان گروکی

۳۷۱۰۳۰۸۱۷۸

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۹۰

مهدی نوری

۳۶۱۱۰۷۲۴۵۱

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۹۱

مهران مختاری

۹۲۳۷۱۶۴۸۳

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۹۲

مهران مختاری

۹۲۳۷۱۶۴۸۳

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۹۳

میلاد تندرو نوری

۲۱۱۰۶۸۵۵۳۰

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۹۴

میلاد تندرو نوری

۲۱۱۰۶۸۵۵۳۰

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۹۵

میلاد شیخ ویسی

۳۶۱۰۷۸۳۶۵۶

 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۹۶

میلاد شیخ ویسی

۳۶۱۰۷۸۳۶۵۶

 فن ورز شبکه هوایی برق

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

ساعت ازمون ۸ الی ۱۱
آدرس محل برگزاری آزمون عملی : زاهدان انتهای خیابان بزرگمهر مرکز فنی و حرفه ای شماره ۲
در ضمن داشتن کارت ملی معتبر و لباس کار الزامی می باشد