دپارتمان عنوان دوره طبقه بندی دوره افراد هدف مدت ساعت
فناوری ارتباطات  حرفه:طراح شبکه های فیبر نوری مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۱۷
فناوری ارتباطات  حرفه:فن ورز تغذیه نیرو در مراکزمخابراتی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۵۶
فناوری ارتباطات  حرفه:فن ورز شبکه هوایی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۰۹
فناوری ارتباطات  حرفه:فن ورز نصب و راه اندازی سیستم های رادیویی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۸۴
فناوری ارتباطات  حرفه:فن ورز نصب و نگهداری Out door مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۰۰
فناوری ارتباطات  حرفه:فن ورز نصب و نگهداری PCM4, 6… مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۲۲
فناوری ارتباطات  حرفه:فن ورز نگهداری سیستم های رادیویی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۰۲
فناوری ارتباطات  حرفه:فن ورز نگهداری شبکه کابل مسی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۰۱
فناوری ارتباطات  حرفه:فن ورز نگهداری و بهره برداری مراکز تلفنی دیجیتال مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۷۰
فناوری ارتباطات  حرفه:مدیر شبکه های ارتباطی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۰۰
فناوری ارتباطات  حرفه:مستند ساز شبکه های ارتباطی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۰۲
فناوری ارتباطات  حرفه:مفصل بند کابل نوری مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۱۷۰
فناوری ارتباطات  حرفه:نصاب شبکه کابل مسی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۰۰
فناوری ارتباطات  حرفه:نصاب شبکه های ارتباطی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۲۶۵
فناوری ارتباطات  حرفه:نصاب و راه انداز رادیو ماکس مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۸۰
فناوری ارتباطات  حرفه:نصب تجهیزات دکل مخابراتی مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۶۳
فناوری ارتباطات  حرفه:کابلکشی و نصب تجهیزات فناوری فیبرنوری در ساختمان مهارتی کلیه واحدهای صنعتی مرتبط ۳۰